Skip to main content

B.A. (HKBU), M.Phil (EdUHK), Ph.D. (HKBU)

,

Collaborators:

  • P-I: 黃浩然,南京師範大學文學院副教授
  • Co-I: 李日康,香港浸會大學創意及專業寫作課程講師
    張響,江蘇第二師範學院文學院講師

Funding:

  • 國家社科基金青年項目
    200,000